Realizujemy program zatytułowany „Działania na rzecz profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom”, w czasie od 9 maja do 1 grudnia 2014 roku.

W ramach realizacji w/w projektu zwiększamy dostępność mieszkańcom Konina i subregionu konińskiego do poradnictwa psychologicznego oraz warsztatów terapeutycznych dla osób dorosłych.
Udział w zajęciach jest bezpłatny.
Zapraszamy do siedziby Towarzystwa w Koninie, ul. PCK 13, od poniedziałku do piątku w godzinach od 15.00 do 18.00.
Zadanie współfinansowane jest przez Wojewodę Wielkopolskiego.