Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich w Koninie – obszar działań

TOWARZYSTWO INICJATYW SPOŁECZNYCH REALIZUJE AKTUALNIE NASTĘPUJĄCE PROJEKTY:

 • I. „Specjalistyczne wsparcie rodzin w kryzysie”, projekt współfinansowany jest przez Wojewodę Wielkopolskiego.
  Dwóch psychologów udziela specjalistycznego wsparcia w Centrum Interwencji Kryzysowej w Koninie, ul. PCK 13 dla osób i rodzin przeżywających kryzysy i dysfunkcje. Zapraszamy w każdy poniedziałek w godz od. 15.00 do 17.00 i w każdą środę od godz. 16.00 do 18.00
  Poradnictwo jest bezpłatne.
 • II. „Organizacja szkoleń edukacyjnych dla osób zajmujących się profesjonalnie tematyką przeciwdziałania uzależnieniom alkoholowym i /lub narkotykowym”. Zadanie współfinansowane przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu Departament Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom.
  W dniach 25, 26 i 27 października 2013 roku w siedzibie Towarzystwa przeprowadzone zostanie 30 godzinne szkolenie dla specjalistów zatrudnionych w świetlicach i CIK nt. Profilaktyki selektywnej . Szkolenie zrealizuje Pani dr Katarzyna Właśniak z Wielkopolskiej Fundacji ETOH.

  III. Kontynuujemy wyrównywanie szans edukacyjnych, rozwojowych i społecznych dzieciom i młodzieży w sześciu świetlicach socjoterapeutycznych, zlokalizowanych w Koninie w Szkołach Podstawowych i Gimnazjum. Zadanie współfinansowane jest przez Miasto Konin. Skierowane jest do dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych

  IV. Kontynuujemy działalność środowiskową , skierowaną do dzieci, młodzieży i ich rodziców, w świetlicy „Starówka”, w Koninie, ul. PCK 13. Dzieciom zapewniamy pomoc w nauce, zabawy integracyjne, wycieczki, udział w półkoloniach zimowych i letnich, wspólne wyjście do kina i teatru. Zadanie współfinansuje Miasto Konin.

  V. Towarzystwo prowadzi placówki wsparcia dziennego – świetlice socjoterapeutyczne w powiecie konińskim w gminach: Stare Miasto, Krzymów, Golina i Wilczyn oraz w powiecie kolskim w gminach: Dąbie, Olszówka i Powiercie. Razem 9 placówek. Zadanie jest kontynuowane od kilkunastu lat i wspierane finansowo przez samorządy gminne.

  VI. Kontynuujemy działalność Centrum Interwencji Kryzysowej w Koninie. W ramach realizacji zadania zapraszamy do skorzystania z bezpłatnego poradnictwa prawnego, psychologicznego, pedagogicznego i socjalnego, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 15.00 do 18.00. W środy w godz. 16.00 do 18.00 zapraszamy do udziału w grupach wsparcia i korekcyjno – edukacyjnych dla dorosłych mieszkańców Konina i okolic. W poniedziałki zapraszamy dzieci i rodziców do udziału w grupie terapeutyczno – rozwojowej w szkole Podstawowej nr 1 w Koninie, przy ul. Kolskiej.

  Przy Towarystwie Inicjatyw Obywatelskich działa Ośrodek Mediacyjny wpisany w Rejestr Ośrodków przy Sądzie Okręgowym w Koninie

  Wszystkie zajęcia, pomoc, wsparcie i doradztwo jest bezpłatne.
  Zadanie współfinansuje Miasto Konin

  VII. Realizujemy projekt „Energia pokoleń – instrumentem aktywnej integracji seniorów” współfinansowany przez Starostwo Powiatowe w Koninie. Projekt skierowany jest do seniorów zamieszkujących 14 gmin powiatu konińskiego. W ramach realizacji projektu seniorzy odbyli wycieczkę z przewodnikiem turystycznym do Dworu w Koszutach, do Zamku w Kórniku oraz do Muzeum Pracowni Literackiej Arkadego Fidlera w Puszczykowie. Ponadto uczestniczyli w spektaklu teatralnym w Centrum Kultury i Sztuki w Koninie.

  W dniu 24 października 2013 roku Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich organizuje konferencję pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Konina Pana Józefa Nowickiego na temat zapobiegania przemocy w rodzinie pt. „Kocham – Pomagam – Reaguję – Wspieram”.

  Udział w konferencji potwierdzili przedstawiciele :

 • Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
 • Ministerstwa Sprawiedliwości
 • Biura Rzecznika Praw Dziecka
 • Biura Pełnomocnika Rządu do spraw Równego Traktowania
 • Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

  Konferencja rozpoczyna się o godz. 11.00 . Miejscem spotkania jest sala sesyjna Ratusza Miejskiego, 62-500 Konin, ul. Wiosny Ludów 6 Zapraszamy wszystkich, zainteresowanych tematem.
  Konferencja jest współfinansowana przez Miasto Konin, w ramach programu „Bezpieczeństwo w rodzinie” i „Dzieciństwo bez przemocy” w ramach procedury Niebieskiej Karty.

  W dniu 30 września 2013 roku Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich zakończyło realizacje dwuletniego projektu pt. „Specjalistyczne wsparcie dla dzieci z rodzin w kryzysie”. Zadanie współfinansowało Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich _ państwowa jednostka budżetowa podległa Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej, w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Zadanie realizowane było w Partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie.

  W projekcie uczestniczyło:

 • 328 dzieci i młodzieży
 • 24 specjalistów realizujących projekt

  Głównym celem realizacji projektu było m.in. udzielanie specjalistycznego wsparcia dla dzieci z rodzin w kryzysie, uczęszczających do 12 świetlic socjoterapeutycznych, zlokalizowanych w mieście Koninie i powiecie konińskim.