Zapytanie ofertowe na zorganizowanie wyjazdu małoletniego

Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich w Koninie zwanej dalej zamawiającym zaprasza do złożenia oferty na zorganizowanie wyjazdu małoletniego dla poszkodowanych przestępstwem w ramach projektu ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym, udzielania pomocy świadkom i osobom im najbliższym dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na lata 2019 – 2021

zał.nr 1do zapytania ofertowego na kolonie

zapytanie ofertowe kolonie