Zapraszamy do udziału w projekcie.

Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich w Koninie zaprasza do udziału w projekcie pt.
,,Rozwój turystyki, agroturystyki, kuchni regionalnej i rzemiosła artystycznego ? szansą na aktywizację zawodową osób bezrobotnych i biernych zawodowo, w wieku 25 ? 50+ zamieszkałych w powiecie konińskim i słupeckim” współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej
Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Informacje szczegółowe do pobrania

Regulamin uczestnictwa w projekcie

Skip to content