Pokrzywdzeni

 Pomoc dla Ukrainy

Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich uprzejmie informuje, że w związku z realizacją zadania publicznego skierowanego do osób pokrzywdzonych przestępstwem w latach 2022 – 2025, na podstawie decyzji Ministra Sprawiedliwości – uprzejmie informujemy, że poszerzamy ofertę świadczonej pomocy dla uchodźców z Ukrainy.W związku z powyższym  uprzejmie informujemy, że nieodpłatna pomoc udzielona uchodźcom z Ukrainy oraz obywatelom Polski pochodzenia ukraińskiego,  obejmować będzie:- tymczasowe zakwaterowanie- bony żywnościowe

– bony towarowe

– oraz pomoc prawną i psychologiczną

Szczegółowe informacje można uzyskać na infolinii całodobowej pod numerem telefonu 792 592 909 oraz na stronie www.tio.konin.pl/pokrzywdzeni

ulotka do pobrania  Ulotka jęz. ukraiński
Konferencja „Pomagamy sprawiedliwie”

W dniu 21 lutego 2022 roku w Centrum Kultury i Sztuki Dom Kultury OSKARD w Koninie odbyła się konferencja Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich pt. Pomagamy sprawiedliwie” – koncepcja prawna, psychologiczna i społeczna.

Konferencja sfinansowana została ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Organizacja konferencji odbyła się w ramach realizacji zadania publicznego ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, w zakresie udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym, udzielania pomocy świadkom i osobom im najbliższym.

W konferencji udział wzięły przedstawicielski Ministerstwa Sprawiedliwości. W debacie „Pomagamy sprawiedliwie” referaty wygłosili:

– Pani sędzia Kinga Śliwińska – Buśkiewicz  Wiceprezes Sądu Rejonowego w Koninie

– Pan Jan Babiak – prokurator Prokuratury Rejonowej w Koninie

– Pan Damian Kasprzak – kierownik w Wydziale Dochodzeniowo – Śledczym K M Policji w Koninie

oraz specjaliści Okręgowego Ośrodka Pomocy Pokrzywdzonym w Koninie – Pani Aleksandra Kordylewska, Pan Zbigniew Nabzdyk i Pan Arkadiusz Grzechowiak

TYDZIEŃ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM
W ramach Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich  proponuje dodatkowe dyżury specjalistów.
W zał. harmonogram dyżurów.
Harmonogram dyżurów specjalistów

 

 

Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich z Konina, ul. PCK 13- uprzejmie informuje, że kontynuuje realizację w latach 2022 – 2025 projektu współfinansowanego przez Ministra Sprawiedliwości pt. „Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym, świadkom i osobom im najbliższym”. Czynna jest infolinia całodobowa pod numerem  telefonu 792 592 909 oraz telefony do osób pierwszego kontaktu w Koninie Tel. 792 592 072, w Słupcy Tel. 792 592 027, w Kole Tel. 792 592 042 i w Turku Tel. 792 592 034.  Ośrodek w Koninie czynny od pon-pt 8-20, w soboty 9-14.Zapewniamy bezpłatną pomoc prawną, tłumacza, tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika, psychoterapię, pomoc psychiatryczną lub psychologiczną, pomoc pierwszego kontaktu. Zapewniamy pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, lekarstw, przedmiotów ortopedycznych, związanych z kształceniem w szkołach i przedszkolach publicznych, z opieką nad dziećmi w żłobkach i klubach dziecięcych. Organizowanie i finansowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe, finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat za energię cieplną, energię elektryczną, gaz, wodę, opał, odbiór nieczystości stałych i płynnych, lokal mieszkalny, usługę dostosowania lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem, finansowanie przejazdów  środkami komunikacji publicznej, kosztów zakupu odzieży, bielizny, środków czystości i higieny osobistej, kosztów zorganizowanego wyjazdu uprawnionego małoletniego, finansowanie robót budowlanych, zakup urządzeń i wyposażenia, zakup wartości niematerialnych i prawnych.

Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich uprzejmie informuje, iż w 2021r pomoc w Lokalnym Punkcie Pomocy Osobom Pokrzywdzonym w Turku . jest udzielana przez specjalistów za pomocą środków komunikowania się na odległośćPomoc jest udzielana w dniach:

wtorek 15.30 – 17.30 czwartek 15.30 – 17.30 pod nr tel.: 792 592 034

lub całodobowo pod nr tel. . 792 592 909

W pozostałych punktach pomoc udzielana jest stacjonarnie.

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w 2021r.

Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich informuje, iż w okresie 22-28 lutego 2021r. w związku z obchodem Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem   uruchomiło dodatkowe dyżury specjalistów ( prawników, psychologów). Zapraszamy do skorzystania z pomocy.

harmonogram dyżurów

 

Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich w Koninie zwanej dalej zamawiającym zaprasza do złożenia oferty na kursy dla poszkodowanych przestępstwem w ramach projektu ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym, udzielania pomocy świadkom i osobom im najbliższym dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na lata 2019 – 2021

Zapraszamy do składania ofert na kurs na prawo jazdy kat B

zapytanie ofertowe kurs na prawo jazdy kat b

Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich uprzejmie informuje, iż Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym w Turku będzie nieczynny od 17 marca 2020 do odwołania.

Pomoc będzie udzielana telefonicznie w dniach:

wtorek 15.30 – 17.30 czwartek 15.30 – 17.30 pod nr tel.: 792 592 034

lub całodobowo pod nr tel. . 792 592 909

 

 

Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich uprzejmie informuje, iż Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym na Posadzie będzie nieczynny od 17 marca 2020 do odwołania.

Pomoc będzie udzielana telefonicznie w dniach:

poniedziałek 15.30 – 17.30 środa  16.00 – 18.00  pod nr tel.: 792 592 884

lub całodobowo pod nr tel. . 792 592 909

 

 

Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich z siedzibą w Koninie, ul. PCK 13 włącza się w Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w dniach od 21 lutego 2020 roku do 28 lutego 2020 roku.

W Okręgowym Ośrodku w Koninie oraz 4 Lokalnych Punktach tj. w Posadzie k/Kazimierza Biskupiego, Słupcy, Kole i Turku – prawnicy przyjmować będą osoby pokrzywdzone przestępstwem.

Zapraszamy do naszych Ośrodków.

Informacja całodobowa pod numerem telefonu  792 592 909.

INFORMACJA

 

  Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich z Konina, ul. PCK 13 –  uprzejmie  informuje, że realizuje w latach 2019 -2021 projekt współfinansowany przez Ministra Sprawiedliwości pt. „Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym,  świadkom  i osobom im najbliższym”.

Zapewniamy bezpłatną pomoc prawną, psychologiczną, mediację, pomoc terapeutyczną i psychiatryczną, po uprzednim umówieniu. Ponadto dla osób uprawnionych zwracamy  koszty dojazdu środkami komunikacji publicznej do Punktów Pomocy w Koninie,  Kole, Słupcy, Turku i na Posadzie  koszty schronienia,  dofinansowania      do zakupu żywności, szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe oraz wyjazd małoletniego na krótki wypoczynek.

Ze środków Funduszu Sprawiedliwości uruchomiliśmy Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Koninie oraz Lokalne Punkty  w Posadzie, Słupcy, Kole i Turku.

Czynna jest infolinia całodobowa pod numerem telefonu 792 592 909 oraz telefony do osób pierwszego kontaktu w Koninie tel. 792 592 072,  w Słupcy  tel. 792 592 027,  w Kole tel. 792 592 042,              w Turku tel. 792 592 034  i w Posadzie tel. 792 592 884.

JEŚLI JESTEŚ OFIARĄ PRZESTĘPSTWA, OSOBĄ IM NAJBLIŻSZĄ ALBO ŚWIADKIEM  I POTRZEBUJESZ POMOCY  Z POWODU : PRZEMOCY DOMOWEJ, KRADZIEŻY, OSZUSTWA, POBICIA , GWAŁTU,  ROZBOJU, STALKINGU, GROŹBY KARALNEJ, USZKODZENIA CIAŁA, WYPADKU KOMUNIKACYJNEGO LUB KAŻDEGO INNEGO PRZESTĘPSTWA

Przyjdź do Nas,

 1. Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonych przestępstwem w Koninie ul.PCK 13 62-500 Konin
 2. Lokalne Punkty Pomocy Pokrzywdzonych Przestępstwem w Turku, Słupcy, Kole i na Posadzie

W każdym punkcie  uzyskasz darmową  pomoc:

 • prawną
 • psychologiczną/terapeutyczną/psychiatryczną
 • mediację
 • socjalną w postaci
  1. zorganizowania i  finansowania kursów szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz finansowania kosztów egzaminów
  2. pokrywania kosztów żywności lub bonów żywnościowych
  3. pokrywania kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielenia schronienia dla poszkodowanych i ich rodzin,
  4. pokrywania kosztów zorganizowanego wyjazdu uprawnionego małoletniego
  5. finansowania przejazdów środkami komunikacji publicznej

POMOC SKIEROWANA JEST DO OSÓB FIZYCZNYCH

 

ZAPAMIĘTAJ !

CO TO JEST PRZESTĘPSTWO

Przestępstwo jest to czyn popełniony przez człowieka,  zabroniony pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia, bezprawny, zawiniony i szkodliwy społecznie w stopniu większym niż znikomy. Wymienione przesłanki odpowiedzialności karnej muszą wystąpić łącznie, a brak choćby jednego z nich oznacza, że dany czyn nie może być uznany za przestępstwo.

Przestępstwo może polegać na działaniu (np. art. 148 kodeksu karnego – kto zabija…, art. 190 kodeksu karnego –  kto grozi).

Przestępstwo może polegać również na zaniechaniu (niepodjęciu określonego wymaganego w danych okolicznościach zachowania – art. 162 kodeksu karnego – nieudzielenie pomocy, art. 240 kodeksu karnego – niezawiadomienie o przestępstwie).

PRZESŁANKI WYŁĄCZAJĄCE ODPOWIEDZIALNOŚC KARNĄ

Warto podkreślić, iż nie każdy czyn zabroniony równoznaczny jest z przestępstwem. Przesłankami wyłączającymi odpowiedzialność karną są na przykład obrona konieczna wykluczająca bezprawność czynu, niepoczytalność przy braku przypisania przesłanki winy sprawcy czy znikoma społeczna szkodliwość popełnionego czynu.

RODZAJE PRZESTĘPSTW

Przestępstwa, z uwagi na sposób ścigania są dzielone na:

 1. przestępstwa ścigane z urzędu

to przestępstwa, które są ścigane przez organy państwowe (policję lub prokuratora), niezależnie od tego czy żąda tego osoba pokrzywdzona. W tym przypadku organy są zobowiązane wszcząć postępowanie, po otrzymaniu wiarygodnej wiadomości o popełnieniu czynu zabronionego. Zdecydowana większość przestępstw jest ścigana właśnie w taki sposób. Przykładem może być tutaj zabójstwo, korupcja czy rozbój, czyli kradzież z użyciem przemocy lub groźby jej użycia

 1. przestępstwa ścigane na wniosek

gdzie  oprócz informacji o przestępstwie konieczne jest również złożenie wniosku przez osobę pokrzywdzoną. Na wniosek pokrzywdzonego ścigane jest na przykład przestępstwo groźby karalnej.  art. 190 § 2 k.k  a także  kradzieży (art. 278 k.k.);kradzieży z włamaniem (art. 279 k.k.);oszustwa (art. 286 k.k.), przywłaszczenia (art. 284 k.k.) popełnionych na szkodę osoby najbliższej.

 

Przestępstwa ścigane z urzędu i przestępstwa ścigane na wniosek to przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego.

 1. przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego,

które mogą być wszczęte tylko na podstawie  aktu oskarżenia wniesionego przez pokrzywdzonego. Zatem to pokrzywdzony musi sporządzić akt oskarżenia i przedstawić sądowi dowody na jego poparcie. Do postępowania może przystąpić prokurator, jeśli uzna, że wymaga tego interes społeczny. Takich przestępstw jest mało (  art. 212 k.k. – zniesławienie, art. 216 k.k.- zniewaga, art. 217 k.k. – naruszenie nietykalności cielesnej,  naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwający nie dłużej niż 7 dni (art. 157 § 2 k.k.)

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA

Przy odpowiedzialności karnej za popełnione przestępstwo bardzo ważny jest wiek oraz poczytalność sprawcy. Zgodnie z przepisami prawa karnego możemy wyróżnić  kategorie wiekowe sprawcy.

 1. Pierwsza, gdy sprawca odpowiada za czyn zabroniony, tak jak dorosły – po ukończeniu 17 lat.
 2. Po drugie, granica ta ulega obniżeniu w przypadkach wskazanych w kodeksie karnym, mianowicie nieletni, którzy po ukończeniu 15 lat dopuszczają się  określonego czynu zabronionego, to jest zamachu na życie Prezydenta (art. 134kk), zabójstwa człowieka (art. 148 § 1-3kk), ciężkiego  uszczerbku na zdrowiu (art. 156 § 1 lub 3kk), spowodowania  zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, np. pożar (art. 163 § 1 lub 3kk), piractwa („klasycznego” nie komputerowego) (art. 166 kk),katastrofy w ruchu lądowym (art. 173 § 1 lub 3kk), zgwałcenia zbiorowego(art. 197 § 3kk),wzięcia zakładnika (art. 252 § 1 lub 2 kk) lub rozboju (art. 280 kk) może odpowiadać na zasadach określonych w kodeksie karnym, o ile sąd uzna, że okoliczności sprawy, stopień rozwoju sprawcy, jego właściwości i warunki osobiste za tym przemawiają, a w szczególności wcześniej stosowane środki wychowawcze lub poprawcze okazały się bezskuteczne;
 3. Do trzeciej kategorii, należą młodociani, to jest sprawcy, którzy w czasie popełnienia czynu zabronionego nie ukończyli 21 lat, a w czasie wydania wyroku w pierwszej instancji – 24 lat.
 4. Jeśli nieletni dopuszcza się czynu zabronionego przed ukończeniem 13 lat – sąd traktuje popełnienie takiego czynu wyłącznie jako przejaw demoralizacji nieletniego i może zastosować wyłącznie środki przewidziane w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich;

Odpowiedzialność karną ponosi m.in.:

 • bezpośredni sprawca przestępstwa;
 • osoba, która kieruje wykonaniem przestępstwa;
 • osoba, która pomaga w popełnieniu przestępstwa np. dostarczając informację lub samochód (pomocnictwo);
 • osoba, która nakłania do popełnienia przestępstwa (podżeganie).

 

ZAWIADOMIENIE O POPEŁNIONYM PRZESTĘPSTWIE

W sytuacji gdy jesteśmy  świadkami lub ofiarami konkretnych czynów, które w naszym odczuciu łamały obowiązujące prawo,  mamy możliwość zawiadomienia  o popełnieniu przestępstwa, które  możemy złożyć ustnie bądź pisemnie.

Jeśli zdecydujemy się zrobić to pisemnie, powinniśmy opisać całe zdarzenie i wysłać pismo do prokuratury .

Jeśli chcemy zrobić to ustnie musimy  udać się do najbliższego komisariatu Policji i złożyć ustne zawiadomienie.

Pamiętaj, że Twoje zawiadomienie MUSI zostać przyjęte, ale organy ścigania (Policja, prokurator) mogą odmówić wszczęcia śledztwa. Są jednak zobowiązane do przyjęcia zawiadomienia, co oznacza, że bez wyjątku, zawsze muszą sprawę zbadać i sprawdzić. Następnie prokurator powinien niezwłocznie (a w niektórych przypadkach w ciągu 30 dni) wydać lub zatwierdzić postanowienie o wszczęciu bądź odmowie wszczęcia śledztwa w danej sprawie. Podczas czynności Policji i prokuratora możemy zostać wezwani na przesłuchanie w charakterze świadka lub pokrzywdzonego.

Inaczej wygląda sytuacja, gdy prokurator lub Policja odmówi wszczęcia śledztwa. Na takie postanowienie, jeśli jesteśmy tylko zawiadamiającym, nie przysługuje nam zażalenie. Przysługuje ono jednak pokrzywdzonemu, który złożył zawiadomienie.

Pamiętaj, jeśli nie masz środków materialnych a jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem sąd może przyznać Ci pełnomocnika z urzędu, który będzie

Znajdziesz nas pod adresami

Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Koninie Konin ul. PCK 13

poniedziałek 11:00-18:00
wtorek 10:00-17:00
środa 11:00-18:00
czwartek 12:00-19:00
piątek 13:00-20:00
sobota 9:00-13:00

infolinia całodobowa  7 dni w tygodniu, tel.   792 592 909

Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem Turek Konińska 4 ( budynek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej )

wtorek 15.30 – 17.30 czwartek 15.30 – 17.30

TEL.: 792 592 034 kom. 792 592 909 infolinia całodobowa  7 dni w tygodni

Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem Koło Księcia Józefa Poniatowskiego 21

( budynek Domu Pomocy Społecznej )

czwartek 16.00 – 18.00 piątek 16.00 – 18.00

TEL.: 792 592 042 kom. 792 592 909 infolinia całodobowa  7 dni w tygodniu

Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem Kazimierz Biskupi Posada ul. Tuwima 2 

poniedziałek 15.30 – 17.30 środa  16.00 – 18.00

TEL.: 792 592 884 kom. 792 592 909 infolinia całodobowa 7 dni w tygodniu

Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem Słupca ul. Batorego 1( budynek zakładu aktywności zawodowej)

poniedziałek 16.00 – 18.00 środa 16.00 – 18.00

TEL.: 792 592 027 kom. 792 592 909 infolinia całodobowa 7 dni w tygodniu