RODO

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

Szanowni Państwo

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich, ul. PCK 13, 62-500 Konin;

 • W celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego przetwarzania Państwa danych wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Jest nim Szymon Szuszwalak, kontakt
  poprzez e-mail: iod.tiokonin@gmail.com
  ;
 • Państwa dane przetwarzamy w postaci danych identyfikacyjnych, adresowych oraz  kontaktowych zgodnie z następującymi celami:
 • zawarcia i realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa

Ustawy o pożytku  publicznym, Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży, Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
(art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

 • zgody, jeżeli została ona wyrażona (art. 6 ust 1 lit. a RODO);
 • Odbiorcami Państwa danych są wyłącznie podmioty uprawnione do ich otrzymania
  na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
 • Przetwarzane dane pozyskujemy bezpośrednio od Państwa. Podanie danych nie jest obowiązkowe, jednak ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości realizacji umowy. W przypadku wyrażenia zgody ważne jest, że jest ona dobrowolna i można ją w każdym momencie wycofać.
 • W związku z przetwarzaniem przez nas danych przysługują Państwu następujące prawa:
 • prawo dostępu do własnych danych, ich sprostowania, przeniesienia i usunięcia;
 • ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu i „bycia zapomnianym”;
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie, jeżeli zgoda taka została udzielona;

Realizacja przysługujących Państwu praw może zostać ograniczona, jeżeli odrębne przepisy nas do tego zobowiązują. Niemniej jednak każde Państwa żądanie zostanie potraktowane przez TIO indywidualnie i z należytą uwagą.

 • Państwa dane przetwarzać będziemy przez okres:
 • obowiązywania umowy, a po jej zakończeniu przez okres, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z wykonywaniem umowy;
 • przez okres wskazany przepisami prawa;
 • obowiązywania udzielonej zgody, a po jej odwołaniu, zgodnie z obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa;
 • Jeżeli uznają Państwo, że przetwarzamy dane niezgodnie z prawem to istnieje możliwość złożenia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zachęcamy jednak do wcześniejszego kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych.
 • Nie przekazujemy Państwa danych osobowych do państw trzecich;
 • Nie przetwarzamy Państwa danych w sposób zautomatyzowany i nie dokonujemy profilowania;