Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zorganizowanie wypoczynku letniego w okresie wakacji

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na zorganizowanie wypoczynku letniego w okresie wakacji  dla 18 dzieci i młodzieży w ramach projektu ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym, udzielania pomocy świadkom i osobom im najbliższym dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na lata 2022-2025.

 

zapytanie ofertowe kolonie

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy.docx

Załącznik nr 2 – Zgoda na publikację wizerunku.docx

Załącznik nr 3 – Wykaz usług wykonanych.docx

Załącznik nr 4 – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z podmiotem udzielającym zamówienia

Załącznik nr 6 – Wzór umowy

Załącznik nr 7 – Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

 

Skip to content